1/ Đại học Dân lập Hải Phòng: giải pháp tổng thể gồm các phần mềm
- Xếp TKB, lập kế hoạch đào tạo, Quản lý sinh viên, Quản lý tuyển sinh & nhập học, Quản lý kết quả học tập, Quản lý và xét tốt nghiệp, Đăng ký học, Cổng thông tin đào tạo, Cổng thông tin đại học, Quản lý học phí - học bổng, Quản lý văn bằng chứng chỉ,...
2/ Học viện Tài chính
- Xếp TKB, lập kế hoạch đào tạo, Tra cứu tuyển sinh, tra cứu thông tin sinh viên và kết quả học tập, Cổng thông tin đào tạo, Cổng thông tin đại học, tra cứu sinh viên tốt nghiệp,...
3/ Đại học Thủy Lợi
- Xếp TKB, lập kế hoạch đào tạo
4/ Học viện Quản lý Giáo dục: giải pháp tổng thể gồm các phần mềm
- Xếp TKB, lập kế hoạch đào tạo, Quản lý sinh viên, Quản lý tuyển sinh & nhập học, Quản lý kết quả học tập, Quản lý và xét tốt nghiệp, Đăng ký học, Cổng thông tin đào tạo, Cổng thông tin đại học, Quản lý học phí - học bổng, Quản lý văn bằng chứng chỉ,...